Declaratia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2009

 

trebuie sa fie certificata de un consultant fiscal

 

 

 

  Lista consultantilor fiscali din Transilvania (~ 130 kB)

 

Potrivit art. 83 alin. (5) din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de Procedura Fiscala declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. Activitatea de consultanta fiscala este organizata potrivit OG nr. 71 / 2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala.

 

Declaratia fiscala anuala la care se face referire in Codul de Procedura Fiscala este Declaratia 101 privind impozitul pe profit. Certificarea acestei declaratii trebuie sa fie facuta de catre un consultant fiscal membru al Camerei Consultantilor Fiscali. Lista consultantilor fiscali gasiti la www.ccfiscali.ro.

 

Pentru intelegerea acestei norme se definesc urmatorii termeni:

 

 • compania reprezinta contribuabilul a carui declaratie anuala de impozit pe profit este supusa certificarii de catre un consultant fiscal;
 • certificarea reprezinta verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratiile fiscale, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate in evidenta contabila a companiei. Verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit se va face prin sondaj si in limita unui prag de semnificatie, asa cum este definit in prezentele norme. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de solutii de optimizare fiscala;
 • dosarul de lucru reprezinta ansamblul datelor si informatiilor cerute de catre consultantul fiscal in vederea certificarii declaratiei anuale de impozit pe profit si primite de catre acesta de la reprezentantii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include si testele, fisierele de lucru si alte documente pe baza carora consultantul fiscal realizeaza activitatea de verificare;
 • verificarea prin sondaj reprezinta activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, in care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

 

Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea:
 

1. Contractul

Relatia profesionala trebuie statuata prin intermediul unui contract in forma scrisa incheiat intre companie si consultantul fiscal.


2. Raspunderea consultantului fiscal

Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija si atentia cuvenite potrivit cerintelor cuprinse in standardele profesionale si Codul etic al consultantului fiscal. CCF va supraveghea activitatea consultantilor fiscali ce presteaza servicii de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit. CCF va aplica sanctiunile prevazute de regulamentul propriu de organizare si functionare in cazul in care se dovedeste faptul ca un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale codului etic si ale prezentelor norme.


3. Prezentarea informatiilor

Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale.

Compania, prin reprezentantii sai, va trebui sa dea o declaratie pe propria raspundere privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil romanesc in vigoare, si anume Ordinul MFP nr. 1752 / 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul MFP nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Modelul declaratiei pe propria raspundere il gasiti aici >>.

Compania va pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face obiectul certificarii. In situatia in care aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal va da o declaratie de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Toate informatiile trebuie solicitate in scris de catre consultantul fiscal.


4. Procedura de lucru

Tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiar-contabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi supusa certificarii se verifica prin sondaj.

Consultantul fiscal trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie atunci cand este angajat in vederea certificarii declaratiilor fiscale.

In elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie, astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative.


5. Stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii

In stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza in primul rand pe rationamentul lor profesional, precum si pe procedurile analitice si pe intelegerea in ansamblu a companiei si a mediului economic in care aceasta activeaza.


6. Utilizarea unor valori de referinta in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii

Desi stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii este o problema de rationament profesional, in anumite cazuri va fi util sa se aplice un procentaj dintr-o anumita valoare de referinta.


7. Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referinta

Ca regula generala, in determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referinta alese pentru stabilirea pragului de semnificatie, se va folosi rationamentul profesional. Pentru stabilirea valorii de referinta utilizate pentru determinarea pragului de semnificatie / materialitatii, se vor utiliza informatiile fiscale relevante, cum ar fi:

 •   ponderea fiecarei categorii de venit neimpozabil in total venituri neimpozabile;
 •   ponderea fiecarei categorii de cheltuiala nedeductibila in total cheltuieli nedeductibile.

 

8. Utilizarea rationamentului profesional

Consultantii fiscali sunt obligati sa isi utilizeze rationamentul profesional pentru a stabili daca cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.


9. Cerinte minimale de verificare in vederea certificarii Declaratiei anuale privind impozitul pe profit

Verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit va trebui sa urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II "Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile / veniturile angajate etc. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii / documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru o anumita perioada nu presupune si verificarea pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.


10. Documentare

Consultantul fiscal care va presta serviciile de certificare a declaratiilor fiscale va avea obligatia sa documenteze aceasta activitate in cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de catre CCF.


11. Raportul de certificare

Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare, care va fi inaintat companiei.


12. Elemente minimale ale raportului de certificare a Declaratiei anuale de impozit pe profit

Raportul de certificare va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

 • o scurta prezentare a companiei;
 • valoarea pragului de semnificatie;
 • mentiuni referitoare la pierderea fiscala din anul/anii anterior/anteriori reportata in anul in care se certifica declaratia anuala de impozit pe profit;
 • elementele care au fost supuse verificarii conform titlului II "Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003;
 • eventualele ajustari propuse fata de declaratia supusa initial certificarii;
 • opinia consultantului fiscal referitoare la declaratia anuala de impozit pe profit care a fost supusa verificarii.


13. Nota de certificare

Consultantul fiscal va emite o nota de certificare care va insoti declaratia anuala de impozit pe profit. In nota de certificare se va mentiona daca certificarea se va face cu rezerve sau fara.

 

 

  modelul notei de certificare (~ 30 kB)

 

Sursa: expertizacontabila.ro, 23 februarie 2010