Declaraţii

 

 

Dedicam aceasta sectiune celor mai uzuale documente pretinse contribuabililor de catre organele de control. Lunar, saptamanal, zilnic ... va vom tine la curent pe aceasta pagina cu declaratiile ce trebuie depuse, termene, modalitati de intocmire. 

 

 

Declaratii fiscale

 

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu:

- OPANAF nr.2606/ 21.10.2010; Ordinul comun al MFP si MMFPS nr.2466/1475 din 21.10.2010; OPANAF nr. 2559/ 06.10.2010, declaratia 102 pentru an 2010, incepand cu luna septembrie (09) 2010; OPANAF nr. 2238/ 28.07.2010,declaratia 112 pentru an 2011, incepand cu luna ianuarie (01); OPANAF nr. 1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2010); OPANAF nr. 2245/ 29.07.2011 (declaratia 300 pentru an 2010, incepand cu luna iulie (07).

-s-a actualizat din nou in data de 30.11.2010 – ramanand insa la versiunea 1.0.2.7.

 

  versiune actualizata la 30.11.2010 (1.66 MB)

 

 

Ordine de plata

 

Aplicatia pentru prelucararea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata / foi de varsamant conform OMFP nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr. 1294/2007, actualizata in 30.04.2020, datorita actualizarii conturilor IBAN.

 

  versiunea 1.3.3 actualizata in 30.04.2020

 

 

Lista formularelor fiscale utile societatilor din Romania

 

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

 

 

012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit (OPANAF 726/2016)
Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.
 

 

016 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

 

 

050 Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care contribuabilii își modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă și domiciliul fiscal. Cererea se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

 

 

060 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minim 5 angajați pentru respectivul punct de lucru și au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

 

 

061 Declarație privind sediile secundare (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune de către contribuabilii care înființează puncte de lucru, la organul fiscal competent, fără a se atribui cod de identificare fiscală. Declarația se completează cu ocazia înființării punctului de lucru și se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care înființează punctul de lucru.

 

 

070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (OPANAF 3725/2017)
Se completează și se depune de către persoanele fizice române sau străine care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal..
 

 

085 Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 1783/2019)
Se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).

 

 

086 Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (OPANAF 223/2018)
Se completează și se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată sau notifică organului fiscal aplicarea acestui mecanism ori solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

 

 

087 Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (OPANAF 3698/2016)
Se completează și se depune de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire pentru aplicarea regimului special sau pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.
 

 

089 Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal (OPANAF 3628/2015)
Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 - 31 decembrie, după caz.
 

 

091 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (OPANAF 631/2016, OPANAF 1381/2017, OPANAF 1888/2019) 
Se depune de către:
A) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;
B) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;
C) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;
D) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, dacă nu este înregistrată și nu este obligată să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 317 din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.

 

 

092 Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 169/2019)
Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România. Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

 

 

093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 631/2016)
Se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.
094 Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile

 

 

094 Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 631/2016)
Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

 

 

097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 1503/2016)
Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul de 2.250.000 lei, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună această notificare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.
 

 

098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 631/2016, OPANAF 1381/2017) 
Se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
 

 

099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016, OPANAF 3300/2017)
Se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 587/2016, OPANAF 2935/2017, OPANAF 3781/2017, OPANAF 1203/2018, OPANAF 3105/2018) -se completează electronic

Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

101 Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 3386/2016, OPANAF 4160/2017, OPANAF 3200/2018)se completează electronic

 

Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

 

 

106 Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor (OPANAF 1292/2014)
Se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor. Se depune anual, pînă la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

108 Declarație privind impozitul pe reprezentanță (OPANAF 3391/2017)
Se completează și se depune de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii. Se depune la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere, sau, în cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine înființate sau desființate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată sau desființată, după caz.

 


109 Declaraţie privind taxa pe active financiare nete (OPANAF 2085/2019)
Se completează şi se depune de către instituţiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

110 Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă (OPANAF 2779/2017)- se completează electronic 
Se completează și se depune de către plătitorii de venit care au reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea. Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât și în situația în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferențe de plată sau diferențe de recuperat de la bugetul de stat. În situația în care în urma regularizării rezultă diferențe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire, caz în care se bifează rubrica prevăzută în acest scop
 

 

112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 3063/1376/1430/2019)-se completează electronic

Se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora. Se completează cu ajutorul programului de asistenă și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

 

 

120 Decont privind accizele (OPANAF 3386/2016, OPANAF 4160/2017-se completează electronic

Se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize. Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009)
Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declarațiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează on-line, se listează și se depune împreună cu documentele necesare (act identitate, procură) la sediul organului fiscal. Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se obține în urma completării formularului on-line.

 

 

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line (OMEF 847/2009)

Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

 

 

154 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont (OPANAF 4156/2017)
Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat efectuează următoarele operațiuni:
a) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a certificatului calificat, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru;
b) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit acest formular în format electronic, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează, conform legii, și se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;
c) cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:
- documentul de identitate a solicitantului, în original și în copie;
- documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat la Registru;
d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează înrolarea/revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul propriei unități, precum și din cadrul unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, folosind aplicația "Serviciul de acces controlat Registru".

 

  

155 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la registru și a drepturilor de administrator de cont (OPANAF 4156/2017)
Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea și transmiterea formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În situația în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut se depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent. Cererea va fi însoțită de documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, original și copie, precum și documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest drept a fost obținut.

 

 

160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF 962/2016)

 


161 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 962/2016)

 


162 Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016)
Se emite de compartimentul de specialitate al organului fiscal în baza Referatului privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu(inactivitate temporara), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
 

 

204 Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 97/2019)
Se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură, din silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dar și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

 

201 Declaraţie privind veniturile din străinătate (OMEF 2371/2007)
Formular 201 Declaraţia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate. Aceste venituri provin din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară şi pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se depune şi de către cei care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă timp de 3 ani, conform art. 7 Cod Fiscal. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

 

 

205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (OPANAF 48/2019)
Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, pensii, premii, jocuri de noroc, alte surse. Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 

 

207 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (OPANAF 48/2019)
Se completează și se depune de către plătitorii de venit prevăzuți la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 

 

208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016, OPANAF 1886/2017)
Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML). Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro.

 

223 Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 3780/2017)
Se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

 

 

230 Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 50/2019)
Formularul se utilizează de contribuabilii care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate pe baza contractelor de activitate sportivă, în vederea exercitării opţiunii privind direcţionarea unei sume din impozitul datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv, după cum urmează:
a) în cotă de 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private sau
b) în cotă de 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii,
În cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, la completarea formularului nu se bifează nicio căsuţă privind categoria de venit. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii
 

 

251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 2093/2018) 
În baza declarației contribuabilului român privind veniturile obținute din străinătate, și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită. Veniturile avute în vedere sunt cele din activități comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, câștiguri la jocurile de noroc. Se ia în considerare impozitul plătit în străinătate (credit fiscal). Se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.

 

 

260 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (OPANAF 3780/2017)
În baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește valoarea plăților anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

 

 

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 2227/2019)-se completează electronic

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

 

 

301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 592/2016) - se completează electronic
Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

 

 

306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 2037/2016)
Prin această cerere, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul:
- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
 

307 Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 793/2016)
Se completeză și se depune de către :
- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

 

 

310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul TVA (OPANAF 2927/2017). se completează exclusiv electronic
Persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pot solicita transferul sumelor din contul de TVA, prin depunerea acestei cereri, la organul fiscal central competent.

 


311 Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 188/2018)

 

 

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (OPANAF 3159/2017) 
Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile corporale care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum și a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, în format electronic, pe suport electronic, însoțit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnat, conform legii.

 

 

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 2810/2016) -se completează electronic 
Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.

 

 

319 Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 2810/2016) -se completează electronic
Se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 300 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

 

 

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)
Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.

 

 

390 VIES Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (OPANAF 705/2020)
-se completează electronic

Se depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin.(8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

 

 

392A Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016)- se completează electronic
Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic și va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

 


392B Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016)- se completează electronic
Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.


 

393 Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ... (OPANAF 522/2016) - se completează electronic.
Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.

 

 

394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 3769/2015 modificat prin OPANAF 1105/2016 și OPANAF 2264/2016) - se completează electronic
Declarația se completează și se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operațiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul național.

 

 

399 VAT Return (Declaratie speciala de TVA) Mini One Stop Shop (art. 152 4 alin. 7 din Codul Fiscal)- se completează electronic.
In termen de 20 de zile de la sfîrșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de raportare.
 

 

401 Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 4031/2067/2015; Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene 1016/3824/2017)- se completează electronic
Se depune de către organele fiscale locale. Se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în declarațiile de impunere depuse, potrivit legii, de rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene, referitoare la bunurile imobile deținute de aceștia în România.

Termen: 10 aprilie an curent, pentru anul anterior.

 

 

402 Declarație informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România (OPANAF 2727/2015) - se completează electronic
Se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

 


700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017)

Se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal.

 

 

710 Declarație rectificativă (OPANAF 587/2016, OPANAF 2935/2017, OPANAF 3781/2017, OPANAF 1203/2018)
-se completează electronic

Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice.
Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3 la OPANAF 587/2016. Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

 

Sursa: www.anaf.ro