Declaraţii

 

 

Dedicam aceasta sectiune celor mai uzuale documente pretinse contribuabililor de catre organele de control. Lunar, saptamanal, zilnic ... va vom tine la curent pe aceasta pagina cu declaratiile ce trebuie depuse, termene, modalitati de intocmire. 

 

 

Declaratii fiscale

 

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu:

- OPANAF nr.2606/ 21.10.2010; Ordinul comun al MFP si MMFPS nr.2466/1475 din 21.10.2010; OPANAF nr. 2559/ 06.10.2010, declaratia 102 pentru an 2010, incepand cu luna septembrie (09) 2010; OPANAF nr. 2238/ 28.07.2010,declaratia 112 pentru an 2011, incepand cu luna ianuarie (01); OPANAF nr. 1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2010); OPANAF nr. 2245/ 29.07.2011 (declaratia 300 pentru an 2010, incepand cu luna iulie (07).

-s-a actualizat din nou in data de 30.11.2010 – ramanand insa la versiunea 1.0.2.7.

 

  versiune actualizata la 30.11.2010 (1.66 MB)

 

 

Ordine de plata

 

Aplicatia pentru prelucararea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata / foi de varsamant conform OMFP nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr. 1294/2007, actualizata in 30.11.2010, datorita actualizarii conturilor IBAN.

 

  versiunea 1.0.0 actualizata in 30.11.2010 (1.66 MB)

 

 

Lista completa a formularelor fiscale "cu numar" in Romania

 

010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMEF 2296/2007)
Formular 010 Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare.

 

 

020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007)
Formular 020 Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni,organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

 

030 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 262/2007)
Formular 030 Se completează de persoanele fizice străine, altele decât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.

 

 

040 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice (OMFP 262/2007)
Formular 040 Se completează de instituţii publice, în două exemplare. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

 

 

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)
Formular 050 Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.

 

 

060 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)
Formular 060 Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată. Se întocmeşte în două exemplare.

 

 

070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 262/2007)
Formular 070 Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

 

080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)
Formular 080 Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşte în două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

 

 

090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010)
Formular 090 Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi. Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

 

 

091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010)
Formular 091 Declaraţia se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei, dacă valoarea depăşeşte plafonul în anul calendaristic în care are loc achiziţia ; 2) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

 

092 Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009)
Formular 092 Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute.

 

 

093 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010)
Formular 093 Declaraţia se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

 

094 Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010)
Formular 094 Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat şi ştampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

 

 

101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 1607/2009)
Formular 101 Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet.

 

 

103 Declaraţie privind accizele (OPANAF 101/2008)
Formular 103 Se depune de către plătitorii de accize, cărora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la ordinul menţionat. Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet.

 

 

104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor (OPANAF 1809/2008)
Formular 104 Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.
 

 

120 Decont privind accizele (OPANAF 120/2009)
Formular 120 Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.
Program Se poate depune şi prin Internet.

 

 

122 Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 535/2007)
Formular 122 Declaraţia se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.

 

 

130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (OPANAF 101/2008)
Formular 130 Se completează de către producătorii interni de ţiţei. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.
Program Se poate depune şi prin Internet.

 

 

140 Cerere pentru obţinerea certificatului digital (OMEF 858/2008)
Formular 140 Se completează şi se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc să depună declaraţiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301, 710 prin Internet. Pentru a obţine de la MFP certificatul de semnătură electronică folosind această cerere, depusă la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line.Valabilă până la data de 1 mai 2008, după care MFP nu mai eliberează certificate de semnătură electronică. Cei interesaţi se pot adresa altor autorităţi de certificare, ca de exemplu confirmare@certsign.ro sau confirmare@digisign.ro sau confirmare@transsped.ro.

 

 

141 Cerere pentru revocarea certificatului digital (OMEF 858/2008)
Formular 141 Revocarea certificatului digital eliberat de MFP se solicită, în general, de titularul acestuia. Valabil până la data de 1 mai 2008.

 

 

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 847/2009)
Formular 150 Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (emis de o altă autoritate decât MFP) se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii on-line". Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente: documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie; documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare.
Document de confirmare

 

 

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line (OMEF 847/2009)
Formular 151 Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii on-line".

 

 

200 Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008)
Formular 200 Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2008.

 

 

201 Declaraţie privind veniturile din străinătate (OMEF 2371/2007)
Formular 201 Declaraţia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate. Aceste venituri provin din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară şi pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se depune şi de către cei care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă timp de 3 ani, conform art. 7 Cod Fiscal. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

 

 

204 Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OMEF 2371/2007)
Formular 204 Se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul căreia se realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole. Asociaţiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declaraţie pentru fiecare categorie. Declaraţia se depune de către asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice.Acesta va transmite o copie a declaraţiei fiecărui asociat. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit (OMEF 2371/2007)
Formular 205 Se completează de către plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate acestora. Se depune pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

 

208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)
Formular 208 Se completează de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
 

 

209 Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)
Formular 209 Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în situaţia în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacţii, atunci se depune câte o declaraţie pentru fiecare tranzacţie. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

210 Fişa fiscală (OMEF 2293/2007)
Formular 210 Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatori pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat. Se foloseşte programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
 

220 Declaraţie privind venitul estimat (OMEF 2371/2007)
Formular 220 Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Nu depun contribuabilii care realizează venituri din arendare. Cei care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie corespunzător cotei care îi revine din proprietate. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

221 Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007)
Formular 221 Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

222 Declaraţie informativă privind începerea sau încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OMEF 2371/2007)
Formular 222 Se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

223 Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice(OMEF 2371/2007)
Formular 223 Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole. Se depune câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaraţia se completează de către asociatul desemnat să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

 

224 Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (OMEF 2371/2007)
Formular 224 Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România. Se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

 

 

230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230 Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

 

 

250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 1815/2008)
Decizie 250 Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare din operaţiuni cu valută la termen, primesc această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informaţiile din Declaraţia de venit depusă de contribuabil şi cu datele administraţiei fiscale.

 

 

251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate realizate de persoanele fizice (OMEF 2371/2007)
Decizie 251 În baza declaraţiei contribuabilului român privind veniturile obţinute din străinătate, şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activităţi comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobânzi, câştiguri la jocurile de noroc. Se ia în consideraţie impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).

 

 

253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)
Decizie 253 În baza declaraţiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie, care stabileşte suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.

 

 

254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 şi MJ 1889/C)
Decizie 254 În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite decizia 254.

 

 

260 Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit (OMEF 2371/2007)
Decizie 260 În baza declaraţiei contribuabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

 

 

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 1166/2009)
Formular 300 Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice
Program Formularul se poate depune şi prin Internet. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

 

 

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 1498/2008)
Formular 301 Se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice.
Program Se poate depune şi prin Internet. Se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.

 

 

306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 6/2010). Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.
 

308 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 523/2007)
Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibilă.

 

 

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (OPANAF 5/2010)
Formular 313 Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

 

 

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010).
Cerea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în
beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF Programul poate fi descărcat de la adresa www.anaf.ro - "Declaraţii electronice".

 

319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 3/2010).
Declaraţia se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit.
Se întocmeşte de:persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 

 

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)
Formular 321 Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.

 

 

390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formular 390 Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice.
 

 

392 Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2006 (OANAF 86/2007)
Formular 392 Formularul "Declaraţie informativă privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" se completează de către: persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a căror cifra de afaceri, este inferioară sumei de 10.000 euro, precum şi de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau în regimul special de scutire în condiţiile art. 152 din Codul Fiscal, în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este cuprinsă intre 33.817 lei şi 200.000 lei. Formularul se depune la organul fiscal competent, până la data de 1 martie 2007, inclusiv. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Programul este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice.
Program

 

 

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 1/2008)
Formular 392A Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 10.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii. Se depune până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice.
 

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 1/2008)
Formular 392B Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este cuprinsă între 10.000 de euro şi 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asisten.ă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
 

393 Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ... (OPANAF 1747/2008)
Formular 393 Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozi.iilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asisten.ă, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice Program

 

 

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (OPANAF 702/2007)
Formular 394 Începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.Declaraţia 394 se depune semestrial la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.
 

400 Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007)
Formular 400 Se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru plăţile făcute în anul precedent. Se aplică pentru veniturile din dobânzi realizate începând din 1 ianuarie 2007.
 

500 Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 500 Datele se completează de organele cu atribuţii de control sau de compartimentele juridice respective.

 

 

501 Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 501Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

 

 

502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 502 Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil.

 

 

503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 503 Se foloseşte la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de contribuabil.

 

 

504 Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 504 Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmeşte in două exemplare de organul fiscal.

 

 

505 Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)
Formular 505 Se întocmeşte de organul fiscal.

 

 

506 Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 2943/2009)
Formular 506 Se întocmeşte de organul fiscal.

 

 

507 Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)
Formular 507 Se întocmeşte de organul fiscal.

 

 

508 Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OMFP 2943/2009)
Formular 508 Se întocmeşte de organul fiscal.

 

 

710 Declaraţie rectificativă (OPANAF 1340/2009)
Formular 710 Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi reţinute de către aceştia de la asiguraţi. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Se poate depune şi prin Internet

 

Sursa: www.anaf.ro

 

design by Blick